1

Téma: [neaktuální] Pravidla raidů

Abychom měli přehlednější a jasnější představu o tom, jak by měly vypadat raidy v Czech Made, stanovili jsme s officery pravidla raidování.

Zde jsou:

Obecná pravidla Guild Raidů

1) Raid Leader (dále jen RL) vypisuje s dostatečným předstihem termín raidu a rozhoduje složení raidu. Do toho může mluvit guildmaster, ale v zásadě nechává tuto volbu na RL.
Při vyšším zájmu o účast stanovuje ty, kteří se raidu účastní (zohlední zájmy skupiny nad zájmem jednotlivce), při nižší účasti na základě dohody se zúčastněnými raid rozpustí nebo doplní hráči z realmu.

2) RL má právo zvolit si své asistenty. RL a jeho asistenti řídí činnost raidu, stanovují taktiky, rozdělují úlohy. Proti jejich pokynům se nediskutuje, pokud nejsou ostatní k diskusi vyzváni například za účelem nalezení vhodnější taktiky.
Ready check vydává pouze RL nebo jeho asistent.

3) V případě potřeby výběru itemů potřebných pro raid o tomto informuje GuMa, officera nebo bankéře (v případě jejich nepřítomnosti alespoň dodatečně - "hele, vzali jsme si to a to..", aby měli přehled, jaké raid itemy se spotřebovávají a měli možnost včas zajistit jejich doplnění)

4) Při samotném raidu je povinností RL zajistit alespoň stručné nastínění taktiky, aby nedocházelo při samotném boji ke zbytečným zmatkům, kterým lze předejít předchozím stručným vysvětlením. Nejedná se ovšem o kompletní popis bosse jako takového (výjimkou může být zcela nový boss, kde je vysvětlení taktiky na místě). RL rozhoduje zda a nakolik je nutný popis konkrétní taktiky.

5) RL stanovuje na začátku raidu způsob lootování a nebo stanovuje jiného hráče, zástupce (Loot mastera), který bude rozdělovat loot na základě předem stanovených pravidel. Není-li určeno jinak, jsou standardní pravidla taková, že přednost lootovat mají ti, kteří mohou item použít na jejich main spec (tj. spec, ve kterém jsou aktuálně v raidu) a rollnou přes /roll nejvyšší číslo, dále ti, kteří item mohou využít na offspec, opět podle nejvyššího čísla z /roll. Pokud není nikdo, kdo by item využil, použije se raidroll, nebo náhodný loot (podle addonu loot mastera). V případě nevyužitelného itemu je možné rozhodnout o disenchantu nebo o předání někomu jako "cena útěchy", odměna, apod.. Threshold (práh) pro lootování itemů je většinou rare (modré itemy), nižší itemy Loot master neřeší, není-li to vzhledem ke skutečnostem nezbytné.

6) RL nebo Loot master má právo rozhodovat, na základě objektivního přístupu, komu přidělí loot. Přesto musí respektovat v maximální možné míře právo na náhodu. Úpravu přiděleného lootu lze provést pouze v případě, že s tím hráči souhlasí a rozhodnutí chápou. Snahou není vytvářet konflikty, ale rozumně zhodnotit potřebu rozdělení lootu tak, aby byla podpořena celá skupina nad osobním zájmem jednotlivce.

7) Při skládání raidu vychází RL z několika faktorů, které by měli hráči znát a chápat jejich smysl:
- potřeba jednotlivých členů raidu, složení class a funkcí v raidu
- včasné přihlášení do raidu
- včasný příchod před skládáním raidu (nebo pozdní, předem omluvený příchod)
- chování v instancích
- předchozí zkušenost (nejen s raidem samotným)

8) Hráči jsou povinni se na raid připravit - zajistit si potřebné potiony, elixíry a podobné věci, sloužící ke zvýšení jejich výkonnosti v raidu.

9) V případě, že někdo ví, že se může v průběhu raidu vyskytnout IRL skutečnost, kvůli které bude muset raid opustit, případně má na raid omezený časový úsek, je povinen o tom RL informovat při zakládání raidu a podřídit se rozhodnutí RL s tímto souvisejícím (např. vzetí někoho jiného).

10) Hráči se v raidu chovají zodpovědně, dle pokynů RL a snaží se o pohodový průběh raidu, který by i v případě neúspěchu měl být pro všechny hrou a zábavou.

11) Do raidu se invituje v čas, který je nastavený jako počáteční čas raidu. V případě, že není někdo z přihlášených online, bude nahrazen jiným členem guildy, případně z hráčů mimo guildu. Pokud se jedná o raid, kdy je zapotřebí určité množství členů guildy a ti nebudou dostupní, nebo ani nebudou přihlášení, je na rozhodnutí Raid leadera raid zrušit, nebo se dohodnout s dostupnými hráči na alternativě.

12) Když Raid wipne, společně se tomu zasmějeme, poučíme se z chyb a jdeme dál. Špatná nálada, nevraživost, netrpělivost a podobné jsou nepřáteli raidu.


Specifická pravidla pro Progress Raidy:

a) Guild progress raid je takový raid, který je složen z členů guildy a klade si za úkol porazit nové bosse v raidu, kteří ještě poraženi doposud nebyli, natrénovat taktiku, která stále ještě dělá některým členům problémy, nebo předchozí cíle pomoct splnit členům guildy, kteří se ještě konkrétního progress raidu neúčastnili.

b) V Czech Made je stanoven Progress Raid Leaderem (PRL) Alore. Ten v případě své dlohodobější nepřítomnosti po dohodě s GuM stanoví svého zástupce. GuM je také jediným nadřízeným PRL.

c) Povinností je při raidu být přítomen na TeamSpeaku (nebo jiném komunikačním kanálu, pokud tento bude nedostupný) alespoň kvůli poslouchání, mikrofon není podmínkou. Kdo nebude na TeamSpeaku, nemůže se zúčastnit raidu. Výjimku může stanovit PRL na základě uvážení (nepřekonatelné technické problémy, dostatečná znalost raidu společně s technickým problémem apod.).

d) Povinností je, aby každý hráč měl stažený a nainstalovaný Deadly Boss Mod, bez toho není možné do progress raidu vstoupit.

e) Povinností každého hráče je znát taktiky pro jednotlivé bosse, na které se předpokládá, že se půjde. Jakým způsobem budou tyto taktiky nastudovány je čistě na hráčích. Jestli budou vysvětleny jiným hráčem, není to problém, ale taktiky musí každý alespoň zevrubně znát.

f) PRL má právo vybrat z guild banky itemy vhodné pro raid - jedná se především o rybičky a další itemy sloužící ke zvýšení síly raidu. Současně sleduje jejich stav a v případě potřeby ve spolupráci s vedením guildy zajistí jejich doplnění.

g) Progress raidy budou v kalendáři vypsány minimálně 3 dny před jejich konáním, aby se hráči mohli připravit a projít si potřebné taktiky.

Specifická pravidla pro běžné raidy

a) Běžnými raidy se rozumí raidy, kde převážná většina účastníků zná taktiky a jsou v raidu zkušení a kde ti nezkušenější nemohou ohrozit svou neznalostí průběh raidu.

b) Běžné raidy může vypsat kterýkoliv člen guildy s hodností "Member" a vyšší za dodržení základních pravidel.

c) Předpokládá se, že ten, kdo vypisuje raid, bude také jeho Raid leaderem, nestanoví-li přímo při vypisování raidu jinak.

d) Raid leader stanovuje pravidla raidu, povinností členů v raidu, způsob lootu, možnost doplňování členů raidu z hráčů mimo guildu a další.

Mikalai, Guildmaster, administrátor webu a fóra
_______________________________________
další postavy v guildě: Greenleaf, Netopyr, Blackguard, Lightguard
postavy na druhé straně barikády: Plysak, Brumla

2

Re: [neaktuální] Pravidla raidů

Vzhledem k aktuálnímu nedostatku členů pro raidování nejsou pravidla raidování platná. V případě většího množství členů bude stanoven raid leader, který zároveň ve spolupráci s officery guildy stanoví nová pravidla raidování, nebo tato současná aktualizuje.

Mikalai, Guildmaster, administrátor webu a fóra
_______________________________________
další postavy v guildě: Greenleaf, Netopyr, Blackguard, Lightguard
postavy na druhé straně barikády: Plysak, Brumla